Closed

วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเภทสื่อ : คลิปวิดีโอ
ความยาว : ไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติ้ลและเอ็นเครดิต)
ระดับการประกวด : ระดับมัธยม
หมดเขตส่งผลงานแล้ว

วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญนักเรียน ข้าราชการครู สถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ ด้านการป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมความปลอดภัย และการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อส่งเสริม วิถีสร้างสรรค์การดำเนินชีวิต ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้นำนโยบายด้านความปลอดภัยสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและสร้างสรรค์
5. เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการมีทักษะชีวิตตามแนววิถีใหม่ (New Normal) และสมรรถนะด้าน Digital Literacy ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Stakeholder) ได้มีช่องทางที่ทันสมัยในการเผยแพร่ผลงานอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมการส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท ของสังคมไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ประเภทองค์กร ได้แก่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ประเภทบุคคล ได้แก่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ประเภททีม
ทีมข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมาชิกแต่ละทีมไม่เกิน 3 คน)
ทีมนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมาชิกแต่ละทีมไม่เกิน 5 คน)
ทีมนักเรียนระดับประถมศึกษา
ทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
ทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การส่งผลงาน

สมัครและส่งข้อมูลการสมัคร พร้อมผลงาน (ทาง Google form) ระหว่างวันที่ 1 - 15 เมษายน 2564

รางวัล

การประกวดประเภทบุคคล
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การประกวดประเภททีม
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัล Popular Vote การตัดสิน แบ่งเป็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และข้าราชการครู
นักเรียน (ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ)

ต่อต่อสอบถาม

www.facebook.com/spcobec

ลิงค์โครงการ

www.facebook.com/spcobec

ไฟล์แนบ