Closed

ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ประเภทสื่อ : หนังสั้น
ความยาว : ระหว่าง 3-5 นาที (รวมไตเติ้ลและเอ็นเครดิต)
ระดับการประกวด : ระดับมัธยม ระดับอุดมศึกษา ระดับประชาชนทั่วไป
หมดเขตส่งผลงานแล้ว

ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักกิจการคดี และกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อเรื่อง “ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 760,000 บาท

ครั้งนี้พิเศษยิ่งกว่าที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสมัครทุกท่านเข้าร่วมการอบรม Workshop จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 3 – 5 นาที
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ส่งผลงานแบบทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน
- สมาชิกภายในทีมไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นหรือสถานศึกษาเดียวกัน
- แต่ละคนสมัครได้เพียงคนละ 1 ทีม เท่านั้น
2. ประเภทนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ส่งผลงานแบบทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน
- สมาชิกภายในทีมไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชา ชั้นปี หรือสถานศึกษาเดียวกัน
- แต่ละคนสมัครได้เพียงคนละ 1 ทีม เท่านั้น
3. ประเภทประชาชนทั่วไป
- ส่งผลงานแบบทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน
- แต่ละคนสมัครได้เพียงคนละ 1 ทีม เท่านั้น
- ผู้สมัครประเภทประชาชนทั่วไปห้ามส่งผลงานในประเภทอื่นอีก
ผู้เข้าประกวดสามารถผลงานได้เพียง 1 ทีม แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง
และส่งได้เพียงประเภทเดียว

กฏกติกา

1. ส่งผลงานในรูปแบบวิดีโอ Full HD 1080p ไฟล์ฟอร์แมต .mp4 หรือ .avi
2. ภาพยนตร์สั้นความยาว 3 - 5 นาที (รวม Title ตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย)
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆและไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดมาก่อน
4. เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และมีความคิดสร้างสรรค์
5. ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทยให้ชัดเจน
6. ต้องใส่โลโก้ COJ ไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของภาพยนตร์ตลอดทั้งเรื่อง
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานศาลยุติธรรม
9. ไม่รับผลงานที่เป็นรูปแบบแอนิเมชัน (Animation)
10. ผลงานจะต้องไม่มีภาพ หรือเสียงประกอบที่ละเมิดลิขสิทธิ์ มิเช่นนั้น ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองทั้งหมด

การส่งผลงาน

สมัครเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นได้ตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 4 เมษายน 2564 ผ่านทาง
Google Forms ที่ลิงค์ https://forms.gle/eTejPHXWTHxe1EkF8

ก่อนส่งผลงานเข้าประกวด สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดอบรม (Workshop) ให้ความรู้
เกี่ยวกับหัวข้อการประกวด และเทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้น ทั้งนี้ ทีมที่ส่งใบสมัครจะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรม (Workshop) ในวันที่ 22 - 23 เมษายน 2564 จึงจะมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งนี้ การอบรม (Workshop) ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใด (กำหนดการและสถานที่การจัดอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

1. อัพโหลดไฟล์ผลงานผ่านทาง Google Drive
2. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง Email : cojcontest@gmail.com โดยระบุชื่อจดหมายว่า“สมัครประกวดภาพยนตร์สั้น (ชื่อทีม)” ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายหลังจากได้รับอีเมล์แล้ว
3. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 19 กรกฎาคม 2564 (เวลา 23.59 น.)
โดยยึดวันที่และเวลาส่งเป็นสำคัญ
4. ผู้เข้าประกวดต้องส่งภาพยนตร์สั้น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่มีคำบรรยายภาษาไทยประกอบบทพูด (Subtitle) และรูปแบบไม่มีคำบรรยาย

รางวัล

ประเภทที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร

ประเภทที่ 2 ระดับชั้นอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร

ประเภทที่ 3 ประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
Popular Vote
รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร

ต่อต่อสอบถาม

สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม โทร. 0 2512 8446 หรือ เพจเฟซบุ๊ก “โครงการจัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” (ในวันและเวลาราชการ)

ลิงค์โครงการ

https://lad.coj.go.th/th/content/category/index/id/11417

ลิงค์สมัครออนไลน์

https://forms.gle/eTejPHXWTHxe1EkF8

ลิงค์ดาวน์โหลด

https://lad.coj.go.th/th/file/get/file/20210225d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e152820.pdf

ไฟล์แนบ