Closed

เงินทองต้องใส่ใจ

ประเภทสื่อ : คลิปวิดีโอ Animation
ความยาว : ไม่เกิน 3 นาที (รวมไตเติ้ลและเอ็นเครดิต)
ระดับการประกวด : ระดับมัธยมและอุดมศึกษา ระดับประชาชนทั่วไป
หมดเขตส่งผลงานแล้ว

เงินทองต้องใส่ใจ

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season Season 6 ได้กำหนด หัวข้อการประกวดคือ “เงินทองต้องใส่ใจ” เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้สังคมตระหนักถึงการเอาใจใส่ เรียนรู้ และให้ความสำคัญเรื่องการบริหารเงินออมด้วยตนเอง ซึ่งควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในอนาคต ดังคำกล่าวที่ว่า “ดูแลเงินเสมอตนนั้นไม่มี” เพราะคงไม่มีใครจะดูแลเงินของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการการวางแผนบริหารเงินในรูปแบบออมลงทุนเพื่ออนาคต
2. เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ให้ทุกสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออม ด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวม พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอที ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ในมิติความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออมด้วยวิธีการออมลงทุนในรูปแบบต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมัครเข้าร่วมโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 6 หัวข้อการประกวด "เงินทองต้องใส่ใจ"
ผู้สนใจสามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตามหมวดที่ระบุ ดังนี้
หมวดที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน ความยาวไม่เกิน 3 นาที
แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย , อาชีวะ , ปริญญาตรีทั่วประเทศ
ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ

หมวดที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video) ความยาวไม่เกิน 3 นาที
ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ

กฏกติกา

1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.)
2. ผู้สมัครฯ สามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กำหนดทีมได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน) โดยต้องระบุเลือกหมวดการประกวดผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 หมวด หากประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด
3. ผู้สมัครฯ สามารถ Download เนื้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุนได้จาก Link ที่กำหนดให้ หรือจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com หรือ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพัฒนาผลงาน
4. ผู้สมัครจะได้เข้าค่ายกิจกรรม (Boot Camp) เพื่อรับฟังความรู้ด้านการเงิน เทคนิคการเล่าเรื่อง และการบริหารเวลา เป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ
5. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของการประกวดทั้ง 2 หมวดการแข่งขัน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของการประกวดแต่ละประเภท จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันปิดโครงการ ( บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครฯ สละสิทธิ์ในการรับรางวัล )

ผู้สมัคร จะต้องระบุหมวดการประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 หมวด หากผู้สมัครประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด ได้แก่
- หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation)
- หมวดวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)
จากนั้นจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.) และประกาศรายชื่อทีมผู้สมัครที่เข้าอบรม Boot Camp ผ่านทางเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th, Facebook : SoftwarePark WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ผู้สมัครฯ จะได้รับการอบรม (Boot Camp) เพื่อพัฒนาความรู้ทางการเงิน และการออมลงทุน รวมถึงเทคนิคการเล่าเรื่องที่สมบูรณ์ (Story Telling) จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ ตลอดจนสามารถขอรับคำปรึกษา และแนะแนวทางการพัฒนาผลงานใน วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Online

การส่งผลงาน

ผู้สมัคร ส่งผลงาน Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และEnd Credit) รูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG พร้อมเนื้อเรื่องย่อ จำนวน 1 หน้า
โดยส่งเอกสารมาที่
บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 02 – 8614820 ต่อ 5510 (โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award)
หรือส่ง Link Download ผ่านทาง Email : info@wealthmagik.com, thachasorn.kumi@wealthmagik.com
ส่งผลงานดังกล่าวไม่เกินวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.)

รางวัล

หมวดวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)
ทีมชนะเลิศ - เงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 1 - เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2 - เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รางวัล Popular Vote - เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาทโล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน
ประเภทนักเรียน นักศึกษา
ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท
โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

ประเภทบุคคลทั่วไป
ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

หมายเหตุ ทีมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ต่อต่อสอบถาม

https://web.facebook.com/SoftwarePark.WealthMagik.Animation.Award

ลิงค์โครงการ

https://www.wealthmagik.com/animationaward/