TalkTalk

ผู้กำกับ : อรุณกร พิค

ความยาว : 7.5 นาที
ปี : 2560

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย